Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie o osobných údajoch.
Spoločnosti Posterton AB veľmi záleží na vašom súkromí a optimálnej ochrane vašich osobných údajov. Spoločnosť Posterton dodržiava všetky zákony a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. V tomto vyhlásení si môžete prečítať, aké informácie spoločnosť Posterton zhromažďuje a ako ich spracúva. Súhlasom so zásadami ochrany osobných údajov na webovej stránke v súvislosti s nákupom a zdieľaním informácií vyjadrujete súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s uvedenými pravidlami.


Za spracovanie vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť Posterton AB, ("Posterton" / "my"), 559280-9553, Östermalmsgatan 87B, 114 59 Štokholm.

 

Ktoré osobné údaje sa v spoločnosti Posterton spracúvajú?
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo pošlete, budeme spracovávať. Na našich webových stránkach pracujeme aj so súbormi cookie. Osobné údaje, ktoré spoločnosť Posterton spracúva, sú predovšetkým vaše meno, pohlavie, e-mailová adresa, história nákupov, platieb a objednávok, číslo platobnej a kreditnej karty, adresa pre doručenie, IP adresa a telefónne číslo.

 

Ako spoločnosť Posterton používa vaše osobné údaje?
Údaje sa môžu použiť na identifikáciu, priamy marketing, zákaznícke prieskumy, zasielanie bulletinov a štatistické účely. Údaje sa môžu použiť aj na poštové, SMS a e-mailové účely, ako aj na marketingové účely a informovanie po telefóne, pokiaľ nevznesiete námietku proti ochrane osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a zastaviť marketingové aktivity pre vás ako zákazníka.

 

Tieto informácie sa môžu použiť aj na analýzu nákupných zvyklostí, na poskytovanie relevantných informácií a marketingu a na zlepšenie webovej stránky, platobných riešení a platobných procesov. Na zlepšenie platobných riešení a platobných procesov odovzdávame vaše osobné údaje povereným poskytovateľom služieb/platobných služieb, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.

 

Osobné údaje sa potom môžu kombinovať aj s údajmi z iných registrov, napr. s údajmi o úveroch. Pri používaní údajov môže dôjsť ku kontaktu s inými registrami v rámci EÚ aj mimo nej. Údaje sa môžu zhromažďovať alebo zdieľať aj so štátnymi orgánmi alebo našimi partnermi, tlačiarňami a distribútormi a sprostredkovateľmi platieb a úverovými spoločnosťami na účely informácií o platbách alebo úveroch.

 

Posterton pri takýchto príležitostiach vždy dbá na maximálnu možnú opatrnosť. Prijatím vyhlásenia na webovej stránke v súvislosti s nákupom alebo zdieľaním informácií súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov do krajín mimo EHP. Ak sa spoločnosť Postertons úplne alebo čiastočne predá alebo sa stane súčasťou inej spoločnosti, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim poradcom, potenciálnym kupujúcim a ich poradcom a odovzdané novým vlastníkom spoločnosti. Spoločnosť Postertons využíva reklamné služby spoločnosti Google. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google zhromažďuje, zdieľa a používa údaje, nájdete tu.

 

Ako sú vaše osobné údaje chránené?
Na ochranu vašich osobných údajov sme prijali niekoľko bezpečnostných opatrení: Zaviedli sme bezpečnostné postupy a technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, napríklad certifikáciu webového prehliadača. Okrem toho máme zavedené vhodné firewally a antivírusový softvér, aby sme zabránili a znemožnili neoprávnený prístup do siete. Prístup do oblastí, kde sú uložené osobné údaje, je obmedzený a zamestnanci musia byť identifikovaní, aby k nim mohli pristupovať.


Spoločnosť Posterton tiež používa protokol na bezpečný prenos údajov cez internet (alebo iné siete) s názvom SSL (Secure Socket Layer). Ako zákazník musíte zabezpečiť, aby protokol SSL nebol v nastaveniach prehliadača vypnutý. Jednosmerné šifrovanie sa používa aj na zabránenie neoprávnenému prístupu pri spracovaní vašej platby alebo čísla kreditnej karty.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Ak ste zaregistrovaný ako zákazník/člen spoločnosti Posterton, vaše údaje budú uložené, kým sa ako zákazník neodhlásite. Môžete tak urobiť kedykoľvek. Ak sa nezaregistrujete ako zákazník/člen, vaše údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to vyžaduje zákon alebo na plnenie záležitostí spoločnosti Postertons voči vám, ako sú napríklad záväzky týkajúce sa dodávok a záruky.
Vaše údaje sa nebudú uchovávať dlhšie, ako povoľujú platné právne predpisy o ochrane údajov.

 

Prístup k vašim osobným údajom, ich aktualizácia a oprava
Raz za kalendárny rok máte právo bezplatne získať informácie o svojich spracúvaných osobných údajoch bez ohľadu na spôsob ich získania. Ak máte záujem o takéto informácie, pošlite nám písomnú žiadosť. Žiadosť je potrebné zaslať doporučenou poštou na adresu uvedenú na webovej stránke v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. Nie je možné ju zaslať prostredníctvom e-mailu.


Spoločnosť Posterton chce zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli presné a aktuálne. Ak sa zmenia akékoľvek informácie, ktoré o vás spoločnosť Posterton uchováva, napríklad vaša e-mailová adresa, meno alebo platobné údaje, alebo ak si želáte vymazať svoj používateľský účet, pošlite e-mail na adresu info@posterton.com s aktualizovanými informáciami. Máte právo kedykoľvek požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie svojich osobných údajov.


Vaše osobné údaje sa nepoužijú na účely priameho marketingu, ak s takýmto spracovaním nesúhlasíte. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Takéto odvolanie môže byť obmedzené len na časť spracovania, napríklad na priamy mail.

 

Odkazy na stránke.
Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na túto webovú lokalitu. Ak odkazujete na inú webovú lokalitu, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov platné pre túto lokalitu. Upozorňujeme, že spoločnosť Posterton nezodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov inými webovými lokalitami.

 

Zmeny zásad ochrany osobných údajov.
Spoločnosť Posterton si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov za predpokladu, že zmeny sú potrebné na odstránenie porúch alebo na splnenie nových právnych alebo technických požiadaviek. Všetky zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na webovej lokalite.

 

Cookies.
Spoločnosť Posterton používa na webovej lokalite súbory cookie na zlepšenie našich služieb a na zostavovanie štatistík o používaní webovej lokality. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá vo webovom prehliadači používateľa počas prehliadania webovej stránky. Súbory cookie sa používajú na zabezpečenie lepšej používateľskej skúsenosti. Vo svojom webovom prehliadači si môžete zvoliť, že nechcete prijímať súbory cookie. Ak sa však rozhodnete neprijať súbory cookie, môže to mať negatívny vplyv na funkčnosť a niektoré funkcie webovej lokality. Súbory cookie sú pre používateľov úplne neškodné. Ak súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, súhlasíte s používaním súborov cookie.

________________________________________

Posterton 2020-08-01